FANDOM


PUL ( personuppgiftlagen) tillkom år 1998

Så här säger lagen: Edit

1§.Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Det har blivit lättare att komma åt personliga uppgifter om en genom Internet, det finns flera olika sidor om företag som kan erbjuda information om en person mot en avgift. Man kan lätt bli lurad när man inte är uppmärksam på vad det är man lämnar ut.

Vad är samtycke? Edit

Ett samtycke ska vara

• individuellt • frivilligt  • särskilt • otvetydigt och • informerat.

Lagen gäller inte om det skulle strida mot tryck och yttrandefriheten, det finns undantag för konstnärligt och litterärt skapande.

Vad är känsliga uppgifter? Edit

Det är förbjudet att behandla "känsliga personuppgifter" som avslöjar (13 § PuL)

  1. ras eller etniskt ursprung,
  2. politiska åsikter,
  3. religiös eller filosofisk övertygelse,
  4. medlemskap i fackförening,
  5. hälsa eller sexualliv.

Sådana uppgifter får dock behandlas i vissa situationer som uppräknas i 15 till 19 §§ (se 14 § PuL). Behandlingen är tillåten om samtycke lämnats (15 §); om det är nödvändigt för fullgörande av vissa skyldigheter eller rättigheter inom arbetsrätten (16 § första stycket a, utlämnande till tredje man begränsas dock till att det finns en skyldighet för den personuppgiftsansvariga att göra så eller om samtycke har lämnats enligt 16 § andra stycket), om det är nödvändigt för att skydda den registrerades eller någon annans vitala intressen, om den registrerade inte kan lämna samtycke (16 § första stycket b) eller om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (16 § första stycket c); om behandling sker av ideella organisationer med politiskt, religiöst, filosofiskt eller fackligt syfte inom ramen för sin verksamhet (17 § första meningen, utlämnande till tredje man kräver dock samtycke enligt 17 § andra meningen); om det krävs för vissa hälso- och sjukvårdsändamål (18 §); om det faller in under forskningsändamål som godkänts enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor(19 § första stycket), om det krävs för statistikändamål om behandling är nödvändig (19 § andra stycket, sådan behandling anses tillåten om den är godkänd av en forskningsetisk kommitté enligt 19 § tredje stycket).

Noterbart är att även regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (i detta fall tillsynsmyndigheten Datainspektionen) får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från förbudet i 13 § om det behövs med hänsyn till allmänt intresse (20 § PuL).

Utöver de "känsliga personuppgifter" som nämns i 13 § PuL, listade ovan, får man (enligt 21 §) inte registrera uppgifter om domar i brottmål, laga frihetsberövanden och liknande.

Skyldigheter när man har utgivningsbevis Edit

Den som driver en webbplats med ett utgivningsbevis har vissa skyldigheter:

  • En utgivare ska alltid finnas. Han eller hon har ensam det straffrättsliga ansvaret för vad som publiceras. Utgivaren ska anmälas till oss.
  • Webbplatsens och utgivarens namn samt vem som har utsett utgivaren ska publiceras på webbplatsen.
  • Innehållet på webbplatsen ska dokumenteras i sex månader.

Skyldigheterna påverkar inte grundlagsskyddet men är i de flesta fallen straffsanktionerade.

Undantag -- att bryta mot PUL vid behov Edit

Enligt datainspektionen[1] finns särregler i annan lagstiftning tar över bestämmelserna i personuppgiftslagen, exempelvis lagar om hur personuppgifter ska behandlas inom skatteförvaltningen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och polisen. Personuppgiftslagen gäller inte för rent privat behandling av personuppgifter. Det finns också undantag med hänsyn till offentlighetsprincipen samt tryck- och yttrandefriheten.

Det finns rättsfall[2] där domstolen beaktat de grundläggande reglerna om yttrandefrihet från Europakonventionen. Det finns även ett avgörande i Högsta domstolen som gjort tolkningen av uttrycket "journalistiska ändamål", se NJA 2001 s. 409, målnr B293-00.

Åtal väcktes för publicering av integritetskränkande och andra personuppgifter på Internet. Fråga om behandlingen av personuppgifterna skett uteslutande för journalistiska ändamål och därför inte kan föranleda straffansvar enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Tillika fråga om tolkningen av en övergångsbestämmelse till personuppgiftslagen i förhållande till den generella regleringen av strafflags tillämplighet i tiden i 5 § lagen (1964:163) om införande av brottsbalken.

  1. http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/
  2. http://www.notisum.se/rnp/domar/rh/RH004051.htm